Epilepsja składanka

Stan padaczkowy

Stan padaczkowy – status epilepticus – to stan, w którym napad padaczkowy trwa nieprzerwanie  lub wielokrotnie powtarza się w dłuższym czasie. W 1993 roku Fundacja Epilepsji w Stanach Zjednoczonych zdefiniowała stan padaczkowy (SP) jako ciągłą aktywność napadową trwającą ponad 30 minut albo 2 lub więcej powtarzających się napadów, między którymi pacjent nie odzyskuje w pełni świadomości. W tej chwili – ze względu na rzadkość tak długiego napadu padaczkowego z jednej strony i na fakt, że destrukcyjne procesy w mózgu zachodzą dużo szybciej, przyjmuje się definicję stanu padaczkowego jako ciągłą aktywność napadową trwającą ponad 5 minut.

Wyróżnia się następujące podziały stanów padaczkowych:

Zgodnie z klasyfikacją ICD10 na:

  • G41.0 Stan padaczkowy typu „grand mal”
  • G41.1 Stan padaczkowy typu „petit mal”
  • G41.2 Złożony częściowy stan padaczkowy
  • G41.8 Inne stany padaczkowe
  • G41.9 Stan padaczkowy, nieokreślony

W oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Napadów Padaczkowych (International Classification of Epileptic Seizures ILAE)

 • stan padaczkowy z uogólnionymi napadami drgawkowymi (ang. convulsive status epilepticus, CSE),
 • stan padaczkowy niedrgawkowy (ang. noncolvulsice status epilepticus, NCSE),
 • stan padaczkowy napadów częściowych prostych (ang. simple partial status epilepticus, SPSE).

Ze względu na etiologię

 • idiopatyczny,
 • objawowy wczesny i późny
 • gorączkowy
 • związany z postępującą encefalopatią

Oporny stan padaczkowy (ang. refractory status epilepticus), to stan padaczkowy trwający ponad 60 minut, nieodpowiadający na leczenie lekami pierwszego rzutu (benzodiazepiny, fenytoina) i będący bezpośrednim zagrożeniem życia. Oporny stan padaczkowy jest często wynikiem udaru niedokrwiennego mózgu czy zapalenia mózgu. Stanowi około 1/3 wszystkich stanów padaczkowych.

Wśród przyczyn wystąpienie stanu padaczkowego wymienia się:

 • pierwsze wystąpienie padaczki
 • zaburzenia w przyjmowaniu bądź wchłanianiu leków przeciwpadaczkowych. Zmiana leku bądź dawki leku, odstawienie leku
 • zaburzenia metaboliczne, hipoglikemia
 • udar mózgu, zapalenie mózgu, zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych
 • uraz głowy
 • rzucawka ciężarnych
 • zatrucia

Stan padaczkowy wymaga zawsze pilnej pomocy medycznej. Jeśli jesteśmy świadkami przedłużającego się napadu padaczkowego powinniśmy zawsze wezwać pogotowie ratunkowe.

Przedłużający się napad padaczkowy prowadzi do zaburzeń homeostazy – czyli równowagi organizmu, a co za tym idzie do różnorakich  powikłań:

zmiany w układzie sercowo-naczyniowym i oddechowym

 • nadmierne wydzielanie śliny, ryzyko zachłyśnięcia i obrzęku płuc
 • podwyższenie ciśnienia tętniczego w początkowym okresie, niedociśnienie w późniejszym,
 • zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz, arytmia

zmiany w układzie nerwowym,

 • wzrost ciśnienia śródczaszkowego,
 • spadek przepływu mózgowego,
 • niedotlenienie mózgu
 • wymioty, hipertermia

kwasica mleczanowa, hipoglikemia i hiperglikemia, wysoka gorączka

niewydolność nerek, leukocytoza

rabdomioliza – rozpad mięśni

Rokowania w przypadku stanu padaczkowego są bardzo poważne ale i bardzo różne. Niektóre dane wskazują nawet do 30% chorych. Zależy od wieku pacjenta – u dorosłych ryzyko śmierci jest większe niż u dzieci i od czasu trwania stanu padaczkowego. Oporny stan padaczkowy zwiększa ryzyko śmierci pacjenta nawet o 40% u osób dorosłych. Stąd konieczność wezwania pogotowia i wdrożenia leczenia na oddziałach intensywnej terapii.

Pamiętajmy, że:

 • jeśli napad padaczkowy trwa ponad 10 minut to sam nie ustąpi
 • im szybciej zaczniemy wyprowadzać pacjenta za stanu padaczkowego tym łatwiej
 • zawsze informujmy lekarza o przebytym stanie padaczkowym. Prawdopodobieństwo kolejnego długotrwałego napadu jest większe.
 • napady padaczkowe są różne i bardzo różnie przebiegają. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze lepiej wezwać pomoc.

Źródła:

Stan padaczkowy. Obraz kliniczny i postępowanie, Iwona Mańka, Krystyna Pierzchała, Aktualn Neurol 2010
http://www.ilae.org
7 Things Everyone Needs to Know About Status Epilepticus, http://www.epilepsy.com
Status Epilepticus, http://lifeinthefastlane.com

Dodaj komentarz