Stan padaczkowy niszczący dla mózgu

Badania potwierdzają, że przedłużający się stan padaczkowy jest destrukcyjny dla mózgu. Neurolodzy z kliniki w Minnesocie (USA) zaobserwowali, że przedłużający się, oporny stan padaczkowy, który trwa lub nawraca przez przynajmniej 24 godziny z rzędy (ang. super refractory status epilepticus (SRSE), prowadzi do poważnej atrofii, czyli zaniku mózgu. Wyniki swoich obserwacji opublikowali w JAMA Neurology w sierpniu 2016 roku.

Opisali dziewiętnastu pacjentów, z przewlekłym stanem padaczkowym, spowodowanym najczęściej na skutek zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, udaru czy innych infekcji z gorączką. Mediana wieku pacjentów wynosiła 41 lat. Wszystkim pacjentom kilkukrotnie wykonano badanie rezonansowe mózgu, jednocześnie cały czas monitorowano funkcje mózgu za pomocą eeg.

Stopień zaniku mózgu oceniano za pomocą objętościowego wskaźnika komory/mózg VBR (Ventricular Brain Radio) ocenianego na podstawie tomografii komputerowej mózgu. U wszystkich dziewiętnastu pacjentów pogorszyły się wyniki VBR w dwóch badaniach TK. (mediana zmian o 23%). Zauważono też korelację pomiędzy stopniem powiększenia się atrofii mózgu a czasem trwania stanu padaczkowego i czasem koniecznej hospitalizacji. Natomiast wiek pacjenta był skorelowany ujemnie. U osób starszych zanik mózgu był mniejszy.

Badanie było opracowywane na bardzo małej populacji i wymaga jeszcze doprecyzowania. Badacze chcą rozpocząć systematyczną analizę na większą skalę, wykorzystując też bardziej precyzyjne metody pomiaru zaniku mózgu.

Źródło:

Prolonged Status Epilepticus Linked to Brain Atrophy, www.medscape.com/viewarticle/868691#vp_2

Stan padaczkowy

 

Epilepsja składanka

Stan padaczkowy

Stan padaczkowy – status epilepticus – to stan, w którym napad padaczkowy trwa nieprzerwanie  lub wielokrotnie powtarza się w dłuższym czasie. W 1993 roku Fundacja Epilepsji w Stanach Zjednoczonych zdefiniowała stan padaczkowy (SP) jako ciągłą aktywność napadową trwającą ponad 30 minut albo 2 lub więcej powtarzających się napadów, między którymi pacjent nie odzyskuje w pełni świadomości. W tej chwili – ze względu na rzadkość tak długiego napadu padaczkowego z jednej strony i na fakt, że destrukcyjne procesy w mózgu zachodzą dużo szybciej, przyjmuje się definicję stanu padaczkowego jako ciągłą aktywność napadową trwającą ponad 5 minut.

Wyróżnia się następujące podziały stanów padaczkowych:

Zgodnie z klasyfikacją ICD10 na:

  • G41.0 Stan padaczkowy typu „grand mal”
  • G41.1 Stan padaczkowy typu „petit mal”
  • G41.2 Złożony częściowy stan padaczkowy
  • G41.8 Inne stany padaczkowe
  • G41.9 Stan padaczkowy, nieokreślony

W oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Napadów Padaczkowych (International Classification of Epileptic Seizures ILAE)

 • stan padaczkowy z uogólnionymi napadami drgawkowymi (ang. convulsive status epilepticus, CSE),
 • stan padaczkowy niedrgawkowy (ang. noncolvulsice status epilepticus, NCSE),
 • stan padaczkowy napadów częściowych prostych (ang. simple partial status epilepticus, SPSE).

Ze względu na etiologię

 • idiopatyczny,
 • objawowy wczesny i późny
 • gorączkowy
 • związany z postępującą encefalopatią

Oporny stan padaczkowy (ang. refractory status epilepticus), to stan padaczkowy trwający ponad 60 minut, nieodpowiadający na leczenie lekami pierwszego rzutu (benzodiazepiny, fenytoina) i będący bezpośrednim zagrożeniem życia. Oporny stan padaczkowy jest często wynikiem udaru niedokrwiennego mózgu czy zapalenia mózgu. Stanowi około 1/3 wszystkich stanów padaczkowych.

Wśród przyczyn wystąpienie stanu padaczkowego wymienia się:

 • pierwsze wystąpienie padaczki
 • zaburzenia w przyjmowaniu bądź wchłanianiu leków przeciwpadaczkowych. Zmiana leku bądź dawki leku, odstawienie leku
 • zaburzenia metaboliczne, hipoglikemia
 • udar mózgu, zapalenie mózgu, zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych
 • uraz głowy
 • rzucawka ciężarnych
 • zatrucia

Stan padaczkowy wymaga zawsze pilnej pomocy medycznej. Jeśli jesteśmy świadkami przedłużającego się napadu padaczkowego powinniśmy zawsze wezwać pogotowie ratunkowe.

Przedłużający się napad padaczkowy prowadzi do zaburzeń homeostazy – czyli równowagi organizmu, a co za tym idzie do różnorakich  powikłań:

zmiany w układzie sercowo-naczyniowym i oddechowym

 • nadmierne wydzielanie śliny, ryzyko zachłyśnięcia i obrzęku płuc
 • podwyższenie ciśnienia tętniczego w początkowym okresie, niedociśnienie w późniejszym,
 • zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz, arytmia

zmiany w układzie nerwowym,

 • wzrost ciśnienia śródczaszkowego,
 • spadek przepływu mózgowego,
 • niedotlenienie mózgu
 • wymioty, hipertermia

kwasica mleczanowa, hipoglikemia i hiperglikemia, wysoka gorączka

niewydolność nerek, leukocytoza

rabdomioliza – rozpad mięśni

Rokowania w przypadku stanu padaczkowego są bardzo poważne ale i bardzo różne. Niektóre dane wskazują nawet do 30% chorych. Zależy od wieku pacjenta – u dorosłych ryzyko śmierci jest większe niż u dzieci i od czasu trwania stanu padaczkowego. Oporny stan padaczkowy zwiększa ryzyko śmierci pacjenta nawet o 40% u osób dorosłych. Stąd konieczność wezwania pogotowia i wdrożenia leczenia na oddziałach intensywnej terapii.

Pamiętajmy, że:

 • jeśli napad padaczkowy trwa ponad 10 minut to sam nie ustąpi
 • im szybciej zaczniemy wyprowadzać pacjenta za stanu padaczkowego tym łatwiej
 • zawsze informujmy lekarza o przebytym stanie padaczkowym. Prawdopodobieństwo kolejnego długotrwałego napadu jest większe.
 • napady padaczkowe są różne i bardzo różnie przebiegają. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze lepiej wezwać pomoc.

Źródła:

Stan padaczkowy. Obraz kliniczny i postępowanie, Iwona Mańka, Krystyna Pierzchała, Aktualn Neurol 2010
http://www.ilae.org
7 Things Everyone Needs to Know About Status Epilepticus, http://www.epilepsy.com
Status Epilepticus, http://lifeinthefastlane.com